Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś: Kalkulatory Gofin (strona główna) »
PODZIAŁ TEMATYCZNY
NAJPOPULARNIEJSZE
Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych i składkowych
Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i składkowych liczy odsetki od zaległości podatkowych oraz od zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych na podstawie kwoty zaległości, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator odsetek ustawowych
Kalkulator odsetek ustawowych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator odsetek umownych/własnych
Kalkulator odsetek umownych/własnych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty, podanej rocznej, miesięcznej lub dziennej stawki procentowej. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator odsetek maksymalnych
Kalkulator odsetek maksymalnych liczy odsetki maksymalne, o których mowa w art. 359 § 21 K.c. na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki)
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenia netto z tytułu umów cywilnoprawnych na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem)
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) oblicza wynagrodzenie netto z tytułu umowy zlecenia i o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem płatnika - jeżeli należność określona w umowie nie przekracza 200 zł.
Kalkulator wynagrodzeń
Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne)
Kalkulator formy opodatkowania ułatwia wybór formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne) na podstawie zakładanych przychodów i kosztów.
Kalkulator wspólne rozliczenie
Kalkulator wspólne rozliczenie pozwala na ocenę, która z form rozliczania się z podatku dochodowego (osobne czy wspólne rozliczenie małżonków) jest dla małżonków korzystniejsza.
Ryczałt samochodowy - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych
Kalkulator ryczałt samochodowy (koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie przyznanego ryczałtu), wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych na podstawie ustalonego wcześniej przez pracodawcę limitu kilometrów. Kalkulator ryczałtu samochodowego wykonuje obliczenia na podstawie przyznanego ryczałtu, z uwzględnieniem aktualnej stawki za kilometr, dni roboczych oraz dni nieobecności w pracy.
Kilometrówka - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych
Kalkulator kilometrówka (koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów), wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych na podstawie liczby przejechanych kilometrów. Kalkulator kilometrówki wykonuje obliczenia na podstawie kilometrów przejechanych w danym miesiącu, z uwzględnieniem aktualnej stawki za kilometr.
Kalkulator kosztów używania samochodu do celów służbowych do wysokości kilometrówki
Kalkulator kosztów używania samochodu do celów służbowych do wysokości kilometrówki, wylicza wysokość wydatków z tytułu używania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, jakie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wersja rozszerzona tego kalkulatora pozwala na sporządzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz miesięcznego zestawienia wydatków z tytułu używania samochodu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
Kalkulator amortyzacji metodą liniową
Kalkulator amortyzacji metodą liniową oblicza odpisy amortyzacyjne od środka trwałego. Kalkulator uwzględnia zmniejszenia i zwiększenia wartości początkowej środka trwałego.
Kalkulator amortyzacji metodą degresywną
Kalkulator amortyzacji metodą degresywną oblicza odpisy amortyzacyjne od środka trwałego na zasadach określonych w art. 22k ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 16k ust. 1 ustawy o pdop. Trzeba pamiętać, że ta metoda amortyzacji jest przewidziana dla maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych.
Kalkulator krajowej podróży służbowej
Kalkulator krajowej podróży służbowej oblicza wartość kosztów delegacji pracownika w oparciu o czas trwania wyjazdu oraz informacje o poniesionych wydatkach.
Kalkulator korekty kosztów
Kalkulator korekty kosztów oblicza terminy określone w art. 24d ust. 1 i 2 updof oraz art. 15b ust. 1 i 2 updop, których upływ wyznacza obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o nieuregulowane kwoty.
Kalkulator VAT (brutto-netto)
Kalkulator VAT (brutto-netto) przelicza kwotę brutto na netto oraz kwotę netto na brutto przy zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT. Oblicza także kwotę podatku VAT.
Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT
Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku.
Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej
Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej wylicza graniczną kwotę obrotu, której przekroczenie powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania. Dotyczy to podatników, którzy w danym roku podatkowym rozpoczynają dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych.
Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane
Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane oblicza kwotę podatku VAT od wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która może zostać zwrócona po złożeniu wniosku VZM-1.
Kalkulator ulgi na złe długi - NOWOŚĆ
Kalkulator ulgi na złe długi oblicza upływ 150-dniowego terminu uprawniającego wierzyciela do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator wynagrodzenia chorobowego
Kalkulator wynagrodzenia chorobowego oblicza wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.
Kalkulator stażu urlopowego
Kalkulator stażu urlopowego oblicza okres zatrudnienia dla celów wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pozwala on uwzględnić wszystkie okresy aktywności pracownika, w tym ukończonej nauki.
Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego
Kalkulator umożliwia obliczenie pełnego okresu należnych urlopów z tytułu macierzyństwa, tj. "podstawowego" urlopu macierzyńskiego / na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego / na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
Kalkulator składki na ubezpieczenie wypadkowe - do 31 marca 2015 r.
Kalkulator umożliwia obliczenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zobowiązanych do samodzielnego jej ustalenia.
Kalkulator walutowy (przelicznik walut)
Kalkulator walutowy - przelicznik walut według kursów średnich publikowanych przez Narodowy Bank Polski (kalkulator walutowy NBP).
Kalkulator walutowy różnic kursowych - przychody w walucie obcej
Kalkulator oblicza różnice kursowe wynikające z przychodów osiąganych w walucie obcej.
Kalkulator walutowy różnic kursowych - koszty podatkowe w walucie obcej
Kalkulator walutowy różnic kursowych oblicza różnice kursowe wynikające z kosztów podatkowych ponoszonych w walucie obcej.
Kalkulator walutowy różnic kursowych - spłata otrzymanego kredytu (pożyczki)
Kalkulator walutowy różnic kursowych oblicza różnice kursowe wynikające ze spłaty kredytu otrzymanego w walucie obcej.
Kalkulator walutowy różnic kursowych - zwrot udzielonego kredytu (pożyczki)
Kalkulator walutowy różnic kursowych oblicza różnice kursowe wynikające z otrzymanego zwrotu kredytu udzielonego w walucie obcej.
Sprawdzanie PESEL, weryfikacja PESEL
Sprawdzanie PESEL (weryfikacja PESEL) pozwala na sprawdzanie poprawności numeru PESEL.
Sprawdzanie NIP, weryfikacja NIP
Sprawdzanie NIP (weryfikacja NIP) pozwala na sprawdzanie poprawności numeru NIP.
Sprawdzanie REGON, weryfikacja REGON
Sprawdzanie REGON (weryfikacja REGON) pozwala na sprawdzanie poprawności numeru REGON.
Kalkulator kredytowy
Kalkulator kredytowy oblicza wysokość poszczególnych rat kredytu przy założonym oprocentowaniu nominalnym, okresie kredytowania oraz rodzaju rat.
Kalkulator lokatowy
Kalkulator lokatowy oblicza odsetki od lokaty oraz oprocentowanie efektywne przy założonym oprocentowaniu, okresie lokaty oraz rodzaju kapitalizacji odsetek.
Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania
Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania oblicza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania przy założonej wysokości kredytu, oprocentowaniu, pobieranej prowizji, okresie lokaty oraz rodzaju rat.
Kalkulator wieku emerytalnego
Kalkulator wieku emerytalnego oblicza wymagany dla danego ubezpieczonego powszechny wiek emerytalny.
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60